Elektronicka uredni deska :

Dokumenty v EL. podobe : Vyveseno dneSejmuto dnePoznamka
zasedani_zastupitelstva_29.5.2023.doc 9.5.2023
verejna_vyhlaska_fu.pdf 2.5.2023 29.5.2023
verejna_vyhlaska_priloha_zadost_o_zverejneni_obcim_khk.pdf 24.4.2023
usneseni_zastupitelstva_17.4.2023.doc 24.4.2023 9.5.2023
neidentifikovatelni_vlastnici_bristany.xlsx 27.2.2023
nedostatecne_identifikovanii_vlastnici_2022.pdf 27.2.2023
oznameni_mp.pdf 01.12.2022