Elektronicka uredni deska :

Dokumenty v EL. podobe : Vyveseno dneSejmuto dnePoznamka
zamer_na_pronajem_kanice_9.zip 6.3.2023
neidentifikovatelni_vlastnici_bristany.xlsx 27.2.2023
nedostatecne_identifikovanii_vlastnici_2022.pdf 27.2.2023
oznameni_mp.pdf 01.12.2022