GDPR :

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Bříšťany,

sídlo: Bříšťany, IČ: 00578258, DS: nvtapi9, telefon: 777039008, e-mail: obecbristany@seznam.cz

Pověřenec pro OÚ: Roman Krčmařík, e-mail: poverenec@bristany.cz , tel. 725534975 , úřední dny: pondělí 19-21 hodin.